၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

♠ » ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိမႈ
♠ » လံုၿခံဳေရး မီးခံေသတၱာ
♠ » ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေရးကင္မရာ (CCTV)
♠ » အင္တာနက္ Wifi ( အခမဲ႔ )
♠ » အခန္းတိုင္း တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ား
♠ » ေရခ်ိဳးခန္းမ်ားတြင္ ေရပူ / ေရေအး စနစ္ (bath tub)
♠ » သီးသန္႔ေလေအးေပးစက္
♠ » နံနက္စာႏွင့္ ျမန္မာ႔႐ိုးရာမုန္႔ပဲသေရစာ
♠ » ေရခဲေသတၱာ ၊ Mini Bar and Snacks
♠ » အခန္းသန္႔ရွင္းေရးေန႔စဥ္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း
♠ » Fax and မိတၳဴကူးစက္ ထားရွိေပးျခင္း
♠ » အစည္းအေ၀းခန္းမ / သင္တန္းခန္းမ
♠ » Laundry Services
♠ » ကားေရေဆး (Valet Services)
♠ » ကားရပ္နားရန္ေနရာ (Free Parking Services)
♠ » ဆရာ၀န္ (on call Services)
ဟိုတယ္၀န္ထမ္းမ်ားမွ ၾကြေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ားကို ေႏြးေထြးပ်ဴငွာစြာျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

Grand Hill Hotel Myanmar Grand Hill Hotel Myanmar

Welcome ..

Grand Hill Hotel Grand Hill Hotel

Contact

Phone : +(95)58 22286, 22491, 23375
Mobile : +(95)9 49770491
Fax : +(95)58 22491
Email : info@grandhillmyanmar.com
reception@grandhillmyanmar.com