ေရႊဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ အခန္း၀န္ေဆာင္မႈ

ေတာင္ကုန္း ဆင္ေျခေလွ်ာတစ္ေလ်ာက္ လွပ၍ေနခ်င့္စဖြယ္ သီးသန္႔ ဘန္ဂလို ( ၅ )လံုးတြင္ ေခတ္မီသားနားေသာ ပရိေဘာဂမ်ား ျပည့္စံုစြာျဖင့္ ... Superior twin-bedded ( 14 )rooms
Double bedded ( 4 )rooms
Family bedded ( 1 )rooms

ႏွစ္ထပ္တိုက္ အေဆာက္အဦးတြင္ ..
Twin-bedded ( 4 )rooms
Double-bedded ( 2 )rooms
Triple-bedded ( 2 )rooms
Family bedded ( 1 )rooms
Single bedded ( 7 )rooms
စုစုေပါင္း ( ၃၅ )ခန္းရွိပါသည္။ မၾကာမီ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္မ်ား ၿပီးစီး ပါက ေရႊဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို ထပ္မံ၍ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Grand Hill Hotel Myanmar Grand Hill Hotel Myanmar Grand Hill Hotel Myanmar

Welcome ..

Grand Hill Hotel

Grand Hill Hotel

Grand Hill Hotel

Grand Hill Hotel

Contact

Email : info@grandhillmyanmar.com
reception@grandhillmyanmar.com Phone : +(95)58 22286, 22491, 23375
Mobile : +(95)9 49770491
Fax : +(95)58 22491