ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္

ဆင္ျဖဴရွင္လမ္း ( ရတနာဒီပ ), ( ၉ )ရပ္ကြက္, ဘားအံၿမိဳ႕နယ္, ဘားအံၿမိဳ႕, ကရင္ျပည္နယ္, ျမန္မာႏိုင္ငံ.

Phone: (+95) 58 22286, 22491, 23375

Mobile : +(95)9 49770491

Fax: (+95) 58 22491

Email: info@grandhillmyanmar.com, reception@grandhillmyanmar.com

Website: http://www.grandhillmyanmar.com


Pha-An MapPha_An Map Download