Contact

Sin Phyu Shin Street ( Yadanadipa ), ( 9 )Quarter, Hpa_An Township, Hpa_An, Kayin State, Myanmar.

Phone: (+95) 58 22286, 22491, 23375

Mobile : +(95)9 49770491

Fax: (+95) 58 22491

Email: info@grandhillmyanmar.com, reception@grandhillmyanmar.com

Website: http://www.grandhillmyanmar.com


Pha-An MapPha_An Map Download